Cari Blog Ini

Senin, 31 Januari 2011

Maa ( ما ), laa ( لا) , in ( ان) , dan laata ( لات) yang di serupakan dengan laisa ( ليس )


Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ada empat, yaitu Maa ( ما ), laa ( لا) , in (  ان) , dan laata ( لات).
Fungsi lafaz Maa ( ما )
Menurut orang-orang hijaz, lafaz maa beramal seperti amal laisa, dengan syarat sebagai berikut :
1.      Hendaklah ( sesudah maa ) tidak disertai in ( tambahan )
2.      Hendaklah khabar maa tidak di sertai dengan illa
3.      Hendaklah khabar maa tidak mendahului  isim-nya
4.      Hendaklah ma’mul khabarnya tidak mendahului isim –nya kecuali bila ma’mulnya dalam keadaan berbentuk zharaf atau jar-majrur
Yang memenuhi persyaratan tersebut, misalnya :
مَا زَيْد ٌذَاهِبًا   = Tiadalah zaid pergi
مَا هذا بَشَرًا = bukanlah orang biasa
مَا هُنَّ اُمَّتِهٍمْ  = bukanlah istri mereka itu ibu mereka

·         Lafaz maa yang tidak beramal
Apabila ( sesudah lafaz maa ) disertai huruf in ( tambahan ), maka amalnya batal, seperti dalam contoh :مَا اِنْ قَائِمٌ زَيْدٌ   = tiadalah Zaid berdiri
Demikian pula khabarnya bila disertai lafaz illa, seperti dalam contoh :
وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّرَسُوْلٌ  = muhammad itu tidak lain hanyalah seeorang rasul. ( QS. Imran : 144 )
Juga bila khabar mendahului isim, seperti contoh :
مَا قَائِمٌ زَيْدٌ  = zaid bukanlah orang berdiri.
Atau ma’mul khabar mendahului isim yang bukan dalam keadaan berbentuk zharaf atau jar-majrur, seperti dalam contoh :
مَاطَعاَ مَكَ زَيْدٌ اَكِلٌ  = zaid tiada memakan makananmu
Apabila ma’mul khabar brupa zharaf, ma masih tetap dapat beramal sepeerti contoh :
ما عِنْدَك َزَيْدٌ جالسا =  tiadalah zaid duduk di sisimu.
Tetapi Bani Tamim berpendapat bahwa maa tidak dapat beramal sekalipun memanuhi syarat yang telah di sebut tadi .
·         Amal ( fungsi ) lafaz laa ( لا)
Menurut orang-orang hijaz, lafaz laa juga dapat beramal seperti amal laisa, (sedangkan menurut orang –orang Tamim tidak beramal ). Laa dapat beramal dengan syarat yang telah dikemukan di atas pada lafaz maa dan di tambah dengan syarat lain, yaitu hendaklah isim dan khabarnya kedua-duanya berbentuk nakirah. Contoh :
لاَ رَجُلٌ اَفْضَلَ مِنْكَ = Tiada laki-laki yang lebih utama daripada kamu
·         Amal in (  ان)  nafiyah
Lafaz ini menurut dialek orang-orang ‘Aliyah dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat yang telah di sebut pada lafaz maa, sama saja apakah isim berbentuk ma’rifah atau berbentuk nakirah. Contohnya :
اِنْ زَيْدٌ قَا ئِمًا = Tiadalah zaid berdiri.
Dan terdengar dari perkataan mereka seperti berikut :”
اِنْ اَحَدٌ خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ الِاَّ باِلعَا فِيَةِ
“tiadalah seseorang lebih daripada seseorang lainnya, kecuali kesehatannya”.
·         Amal lafaz laata ( لات)  
Laata dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat, hendaklah isim dan khabarnya dengan lafaz hiinin. Isim dan khabarnya dibuang ( tidak disebut ) dan kebanyakan membuang isim, seperti dalam contoh :
فنادوا وَلاتَ حين مَنَاصٍ  
  mereka meminta tolong, padahal – waktu itu – bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.”( Shaad : 3 )
Bentuk lengkapnya ialah seperti berikut :
فَنا دَوْا وَلَيْسَ الِحيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ
“Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat lari melepaskan diri.”
Akan tetapi, ada pula membaca ayat ini ( secara syadz ) yaitu :
وَلاَت َحيْنَ مَناصٍ
“Padahal telah lewat saat untuk lari melepaskan diri.”
Yakni dengan me-rafa-kan lafaz hiina sebagai isim dari laata, sedangkan khabarnya tidak di sebutkan , bentuknya lengkapnya adalah sebagai berikut :
لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍحِيْنًالَهُمْ
“Padahal telah lewat bagi mereka  saat untuk lari melepaskan diri.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar